Grønne omgivelser

Grønne omgivelser
Grønne omgivelser

God hjemmefølelse som strekker seg langt

Terrenget er variert og boligene samles i grupperinger rundt naturlige landskapselementer, med fine skråninger og bekkedrag. Alle tomtene på Drangsvann ligger i umiddelbar nærhet til grønne friområder. Overgangen mellom terreng og boliger skaper en dynamisk helhet, og hvert boligområde er plassert i den hensikt å skape tilhørighet og nærhet til utearealene.

Boligene lever i harmoni med det flotte landskapet

Det attraktive og sentrale området ligger i et klassisk norsk landskap. Kupert og frodig, med bekker, store trær, rikt dyreliv og urørt skog. Steingjerder og ruiner av gamle sommerfjøs vitner om området spennende historie. Respekt for naturen, og bevaring av så mye som mulig urørt natur, er svært viktig for utbyggerne.

For å forene boligene med naturen på en mest mulig estetisk måte, brukes naturmaterialer på fasader, lekeplasser og andre fellesområder.

Vi gir deg naturen tilbake

Drangsvann ligger i et rikt naturområde og bygges ut i pakt med omgivelsene, slik at det innfrir beboernes ønsker og behov i dag, uten å ødelegge for kommende generasjoner. Det er ikke mange områder som kan skilte med et tilsvarende rikt biologisk mangfold som Drangsvann.

Det er derfor utarbeidet en stedegen vegetasjonsplan, med mål om å ta vare på tresorter og eksisterende planteliv så langt det er mulig. Når vi planter nytt skal vi i stor utstrekning bruke vekster som hører naturlig hjemme på Drangsvann. Store deler av Drangsvann er vedtatt vernet for inngrep, og vil derfor beholdes som urørt skog.

Nedre Timenes, området mellom Drangsvann og Sørlandsparken, ble i 2011 opprettet som naturreservat av Kongen i statsråd. Det er registrert rovfuglreir, sjeldne hakkespetter og mer enn 1180 ulike arter av sommerfugler. Utbygger har utarbeidet planer for viltkorridorer over til naturreservatet, samt verning av strandsoner, vann, bekker og skog.