Pressemelding

Veiarbeid i forbindelse med etablering av rundkjøring mellom fv. 401 Høvågveien og fv. 494 Dvergsnesveien vår 2024 - vinter 2025/2026.

Kristiansand kommune og Drangsvann ønsker å informere publikum om kommende veiarbeid i forbindelse med etablering av ny rundkjøring mellom fv. 401 Høvågveien og fv. 494 Dvergsnesveien. Det planlagte arbeidet vil påvirke trafikkflyten i området og kreve midlertidige endringer i kjøremønster gjennom lengre perioder av anleggsarbeidet.


Gjennom prosjektet skal det etableres ny rundkjøring og nye planfrie krysninger for gående og syklende under Høvågveien og under ny veg til Drangsvann (felt A).

Arbeidene har oppstart snarlig, mai/juni 2024, og avsluttes vinter 2025/2026. Entreprenør O.M. Sørli vil varsle endringer av kjøremønster både for bilister og myke trafikanter i forkant av omlegginger. 

Omkjøringsvei for bilister (lys blå skravur) blir skiltet og godt oppmerket, og etableres for å gjøre passering av anleggsområdet så smidig som mulig. Det vil også bli alternativt kjøremønster for beboere og barnehage i Gamle Strømmevei gjennom store deler av anleggsperioden.

Eksisterende gang- og sykkelveg blir stengt mellom Dvergsnesveien 5 og ned til kryss mellom Høvågveien og Dvergsnesveien i store deler av prosjektperioden, se rød strek under. Det blir ikke mulig for myke trafikanter å krysse fra Gamle Strømmevei til Dvergsnesveien gjennom krysset av trafikksikkerhetsmessige årsaker før ny planfri krysning er klar til åpning. Myke trafikanter oppfordres til å velge andre ruter. Se illustrasjon under for alternative ruter.


For å minimere ulemper er det etablert nytt krysningspunkt med opphøyd gangfelt og intensivbelysning for myke trafikanter over Høvågveien ved Torp (blå linje). Gang- og sykkelvegruter skal skiltes og varsles slik at det er tydelig hvor det er stengt og hvor man skal ferdes.


Kristiansand kommune og Drangsvann ber alle trafikanter om å ta hensyn til arbeidet og følge skilting og midlertidige fartsgrenser for å sikre trygg ferdsel i området, samt sikre en trygg arbeidsplass for utførende entreprenør. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre og takker for forståelsen.

 

Pressemelding, mai 2024.