Arkitekttegnede boliger på rekke og rad

Nordic – Office of Architecture, har vunnet en lang rekke priser de siste årene, og representerer et av de fremste miljøene i bransjen. Med bærekraft som en av flere viktige ingredienser har de levert løsninger til utbyggingen på Drangsvann som innfrir morgendagens krav og forventninger.

Nordic har hovedansvar for hele området. Den positive oppmerksomheten blant interessenter, over hele landet, viser at arkitekturen og idéen bak utformingen har gitt ønskede resultater. Drangsvann er derfor et godt eksempel på at et godt bomiljø handler om noe mer enn bare flotte boliger. Når arkitekten har valgt ut de fineste tomtene til å være sosiale samlingspunkt og lekeplasser viser det at det ikke inngås kompromisser under planlegging og bygging.

Fokuset på å minimere bygningers negative miljøpåvirkning ved bruk av naturmaterialer er et overhengende mantra for Nordic. Økologisk design er ofte betegnelsen på den metodikken selskapet leverer, og på Drangs- vann gir dette seg utslag i et bærekraftig bomiljø, tvers igjennom.

Arkitekttegnede eneboliger i rekke
Arkitekttegnede eneboliger i rekke

Gode grunnforhold gir trygghet for boligkjøperne

Utformingen av boligfeltene på Drangsvann er basert på trygghet for den enkelte beboer, både når det gjelder levekår og sikkerhet. Bebyggelsen er tilpasset terrenget, og de ulike boligtypene er plassert på en måte som gir en best mulig landskapstilpasning. Fjellknauser og platåer er bevart for å gi størst mulig variasjon mellom bebyggelsen. Gode utsikts- og solforhold er forsøkt ivaretatt på en best mulig måte for alle beboerne. De åpne gaterommene gir en god oversikt, samtidig som de fungerer som tilrettelagte uterom for lek og sosialt samvær.

 

Fra en av lekeplassene på Drangsvann    Foto: Erik Ruud
Fra en av lekeplassene på Drangsvann Foto: Erik Ruud

Nordic har et tett samarbeid med utbyggerne. Drangsvann bygges forøvrig kun av lokale utbyggere, noe som gir boligkjøperne trygghet og tett oppfølging helt frem til boligen står ferdig. Overordnet mål bak utformingen av de ulike boligene på Drangsvann er tuftet på idéen om å skape positiv interaksjon og gode relasjoner mellom innbyggerne i området.